Instytut KOMEL działa pod nazwą Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, jako państwowa osoba prawna, powołana na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ, posiadająca osobowość prawną, działająca na podstawie dotychczasowego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000858338.

Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu sieci KOMEL określa statut zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz z dniem obowiązywania od 28  sierpnia 2019 r. 

1) Statut Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
2) Schemat organizacyjny
Status prawny, przedmiot działania
Pablo Software Solutions
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Napędów i Maszyn  Elektrycznych
KOMEL