Organami Instytutu Sieci KOMEL są: dyrektor i Rada Instytutu Sieci KOMEL.

1. Dyrektor m.in.:
- kieruje działalnością instytutu;
- reprezentuje instytut na zewnątrz;
- odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu;
- odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie instytutu.

Dyrektora Instytutu Sieci KOMEL powołuje Prezes Centrum Łukasiewicz po zasięgnięciu opinii rady Instytutu Sieci KOMEL.

2. Rada Instytutu Sieci  m.in.:
- określa perspektywiczne kierunki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu;
- uchwala statut instytutu;

W skład Rady Instytutu wchodzą:
1) pracownicy Instytutu Ł-KOMEL, w liczbie 3;
2) osoby spoza Instytutu Ł-KOMEL, powołane przez Prezesa Centrum Łukasiewicz, w liczbie 6.
Organy Statutowe
Pablo Software Solutions