Informacje nieudostępnione w BIP podlegają udostępnianiu na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek o udostępnienie informacji może być złożony ustnie lub pisemnie.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna) oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.
Informacje nie publikowane w BIP
Pablo Software Solutions